Unit 3. BECOMING INDEPENDENT-TỪ VỰNG TIẾNG ANH KHỐI 11

Unit 3. BECOMING INDEPENDENT

PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW

VOCABULARY

admire                         /əd’maɪə(r)/                 (v.)                  ngưỡng mộ

admiration                   /ˌædmə’reɪʃn/               (n.)                  sự ngưỡng mộ

assign                          /ə’saɪn/                         (v.)                  phân công

assignment                  /ə’saɪnmənt/                 (n.)                  bài tập

decision                       /dɪ’sɪʒən/                      (n.)                  quyết định

decisive                       /dɪˈsaɪsɪv/                    (adj.)               kiên quyết, dứt khoát

decisiveness                /dɪˈsaɪsɪvnəs/               (n.)                  tính kiên quyết, sự kiên quyết

decisively                    /dɪˈsaɪsɪvli/                  (adv.)               kiên định, dứt khoát

determined                  /dɪˈtɜːmɪnd/                 (adj.)               quyết tâm

determination              / dɪˈtɜːmɪ’neɪʃn/           (n.)                  sự quyết tâm

independent                /ˌɪndɪˈpendənt/            (adj.)               độc lập

reliability                    /rɪˌlaɪə’bɪləti/               (n.)                  sự đáng tin cậy

reliable                        /rɪˈlaɪəbl/                      (adj.)               đáng tin cậy

reliably                        /rɪˈlaɪəbli/                    (adv.)               chắc chắn, xác thực

rely on                         /rɪˈlaɪ ɒn/                     (phr. v.)           phụ thuộc vào

remind                         /rɪˈ maɪnd/                   (v)                   nhắc nhở

self-discipline             /ˌself ˈdɪsəplɪn/            (n.)                  tinh thần tự giác

self-esteem                  /ˌself ɪˈstiːm/               (n.)                  tự trọng, tự tôn

self-reliant                            /ˌself rɪˈlaɪənt/             (adj.)               tự lực, độc lập

well-informed             /ˌwel ɪnˈfɔːmd/            (adj.)               thạo tin, hiểu biết

accurate                       /’ækjərət/                     (adj.)               chính xác

approach                     /ə’prəʊtʃ/                     (v)                   tiếp cận, tiến lại gần

be at a loss                  /bi: æt ə lɒs/                (idiom)            bối rối, lúng túng

communicate              /kə’mju:nɪkeɪt/             (v)                   giao tiếp

contribute                    /kən’trɪbju:t/                (v)                   đóng góp

cope with                    /kəʊp wɪð/                   (v. phr)                        đương đầu với

enquire                        /ɪn’kwaɪə(r)/                (v)                   hỏi

enroll                           /ɪn’rəʊl/                       (v.)                  kết nạp, ghi danh, tuyển dụng

expense                       /ɪk’spens/                     (n.)                  chi phí

housekeeping             /ˈhaʊskiːpɪŋ/                (n.)                  công việc quản gia

inaccurate                    /ɪnˈækjərət/                  (adj.)               không chính xác

interpersonal               /ˌɪntəˈpɜːsənəl/            (adj.)               giữa cá nhân với nhau, liên nhân

motivated                    /ˈməʊtɪveɪtɪd/              (adj.)               có động lực, tích cực

overcome                    /ˌəʊvəˈkʌm/                (v.)                  vượt qua

prioritise                      /praɪˈɒrɪtaɪz/                (v.)                  ưu tiên

priority                        /praɪˈɒrəti/                   (n.)                  quyền ưu tiên

protective                    /prəˈtektɪv/                            (adj.)               bảo vệ, che chở

strive for                     /straɪv fɔ:(r)/                (v. phr.)           nỗ lực

suffer from                  /ˈsʌfər frɒm/                (phr. v.)           chịu đựng

time-management       /taɪm ˈmænɪdʒmənt/    (n.)                  quản lý thời gian

truy cập FANPAGE: facebook.com/englishmr.vu

để học tiếng anh mỗi ngày.

Email us

Zalo

0986201010

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử