Unit 2. RELATIONSHIPS-TỪ VỰNG TIẾNG ANH KHỐI 11

Unit 2. RELATIONSHIPS

PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW

  1. VOCABULARY

argument                                 /ˈɑːɡjumənt/                            (n.)                  sự tranh cãi, sự tranh luận

relationship                             /rɪ’leɪʃnʃɪp/                               (n.)                  mối quan hệ, mối liên hệ

romantic relationship              /rəʊˈmæntɪk rɪ’leɪʃnʃɪp/           (n. phr.)           mối quan hệ lãng mạn

be in a relationship                 /bi ɪn ə rɪ’leɪʃnʃɪp/                    (v. phr.)           hẹn hò, có mối quan hệ tình cảm

betray                                      /bɪ’treɪ/                                     (v.)                  phản bội, lừa dối, phụ lòng tin)

break up (with someone)        /breɪk ʌp/                                 (phr. v.)           chia tay

concentrate (on)                      /’kɒnsntreɪt/                             (v)                   tập trung

counsellor                               /ˈkaʊnsələ(r)/                          (n.)                  người khuyên bảo, cố vấn

date                                         /deɪt/                                        (n.)                  cuộc hẹn hò, sự hẹn gặp

emotional                                /ɪ’məʊʃənl/                               (adj.)               cảm động, cảm xúc

lend an ear                              /lend ən ɪə(r)/                          (v. phr.)           lắng nghe và thấu hiểu

opposite-sex                            /ˈɒpəzɪt seks/                           (adj.)               khác giới

quit school                              /kwɪt sku:l/                              (v. phr.)           bỏ học

reconcile (with someone)       /ˈreknsaɪl/                                (v)                   làm hòa, giảng hòa

single-sex school                    /ˈsɪŋgl seks sku:l/                    (n. phr.)           trường học một giới (trường nữ sinh,

trường nam sinh)

sympathetic                             /ˌsɪmpəˈθetɪk/                          (adj.)               đồng cảm, thông cảm

achievement                            /ə’tʃi:vmənt/                             (n.)                  thành tích, thành tựu

appearance                              /ə’pɪərəns/                                (n.)                  diện mạo, vẻ bề ngoài

community                              /kəˈmju:nəti/                           (n.)                  cộng đồng

confidence                              /ˈkɒnfɪdəns/                             (n.)                  sự tin tưởng, sự tin cậy

contribution                            /ˌkɒntrɪˈbju:ʃn/                        (n.)                  sự đóng góp

engage                                     /ɪnˈgeɪdʒ/                                 (v.)                  thu hút (sự chú ý…), giành được (tình

cảm…)

enthusiastic                             /ɪnˌθju:zi’æstɪk/                       (adj.)               nhiệt tình, hào hứng

initiative                                  /ɪ’nɪʃətɪv/                                 (n.)                  bước khởi đầu, sự khởi xướng

matchmaking                          /’mætʃmeɪkɪŋ/                          (n.)                  sự làm mối

on good terms (with someone)  /ɒn gʊd tɜ:mz/                      (idiom)            có quan hệ tốt với ai

oppose                                     /ə’pəʊz/                                   (v.)                  chống đối, phản đối

permission                              /pə’mɪʃn/                                  (n.)                  sự cho phép, sự chấp nhận

persuade                                  /pə’sweɪd/                                (v.)                  thuyết phục

potential                                  /pə’tenʃl/                                  (adj.)               tiềm năng, tiềm tàng

psychologist                            /saɪ’kɒlədʒɪst/                          (n.)                  nhà tâm lý học

reaction                                   /ri’ækʃn/                                   (n.)                  sự phản ứng

tension                                    /’tenʃn/                                     (n)                   sự căng thẳng, tình trạng căng thẳng

turn into                                 /tɜ:n ‘ɪntu:/                              (phr. v.)           biến thành, trở thành

fanpage: Facebook.com/englishmr.vu, chúc các bạn học tốt

Email us

Zalo

0986201010

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử