UNIT 1-THE GENERATION GAP (TIẾNG ANH KHỐI 11)

Unit 1. THE GENERATION GAP

PART 1: VOCABULARY AND GRAMMAR REVIEW

  1. VOCABULARY

afford                                      /ə’fɔ:d/                                     (v.)                  có khả năng chi trả

attitude                                    /’ætɪtju:d/                                 (n.)                  thái độ

burden                                     /’bɜ:dn/                                    (n.)                  gánh nặng

casual                                      /’kæʒuəl/                                  (adj.)               bình thường, thường ngày

comfortable                             /’kʌmftəbl/                               (adj.)               thoải mái, dễ chịu

compare                                  /kəm’peə(r)/                             (v.)                  so sánh

conflict                                    / kɒnflɪkt/                                (n.)                  cuộc xung đột

control                                     /kən’trəʊl/                                (v.)                  điểu khiển, chỉ đạo

curfew                                     /’kə:fju:/                                   (n.)                  lệnh giới nghiêm

dye                                          /daɪ/                                         (v.)                  nhuộm

elegant                                    /’elɪgənt/                                  (adj.)               thanh lịch, tao nhã

flashy                                      /’flæʃi/                                     (adj.)               diện, hào nhoáng

forbid                                      /fə’bɪd/                                     (v.)                  cấm, ngăn cấm

force                                        /fɔ:s/                                        (v.)                  bắt buộc

frustrating                               /frʌs’treɪtɪŋ/                             (adj.)               khó chịu, bực mình

interact                                    /ˌɪntə’rækt/                               (v.)                  tương tác, giao tiếp

judge                                       /dʒʌdʒ/                                    (v.)                  phán xét, đánh giá

mature                                     /mə’tʃʊə(r)/                              (adj.)               trưởng thành, chín chắn

norm                                        /nɔ:m/                                      (n.)                  chuẩn mực

obey                                        /ə’beɪ/                                     (v.)                  vâng lời, tuân thủ

pierce                                      /pɪəs/                                       (v.)                  xấu khuyên (tai, mũi…)

rude                                         /ru:d/                                       (adj.)               thô lỗ, lỗ mãng

sibling                                     /’sɪblɪŋ/                                    (n.)                  anh/ chị/ em ruột

skinny                                     /skɪni/                                      (adj.)              bó sát, ôm sát

spit                                          /spɪt/                                        (v.)                  khạc nhổ

swear                                       /sweə(r)/                                  (v)                   thề, chửi thề

tight                                         /taɪt/                                         (adj.)               bó sát, chật

trend                                       /trend/                                      (n.)                  xu hướng

trivial                                      /’trɪviəl/                                   (adj.)               nhỏ nhặt/ lặt vặt

value                                       /’vælju:/                                   (n.)                  giá trị

brand name                             /brænd neɪm/                           (compound n.) nhãn hiệu, thương hiệu

bridge the gap                         /brɪdʒ ðə gæp/                         (idiom)            giảm thiểu sự khác biệt

change one’s mind                  /tʃeɪndʒ wʌnz maɪnd/              (idiom)            thay đổi quan điểm

childcare                                 /’tʃaɪldkeə(r)/                           (compound n.) việc chăm sóc con cái

conservative                            /kən’sɜ:vətɪv/                           (adj.)               bảo thủ

disapproval                             /ˌdɪsə’pru:vəl/                          (n.)                  sự phản đối, không tán thành

disrespect                                /ˌdɪsrɪ’spekt/                            (v)                   không tôn trọng

experienced                             /ɪk’spɪəriənst/                           (adj.)               có kinh nghiệm

extended family                      /ɪk’stendɪd ‘fæməli/                  (compound n.) gia đình đa thế hệ

extracurricular activity           /ˌekstrəkə’rɪkjələr æk’ tɪvəti/   (compound n.) hoạt động ngoại khóa

fashionable                              /’fæʃənəbəl/                             (adj.)               hợp thời trang, theo mốt

financial burden                      /faɪ’nænʃ1 ‘bɜ:dən/                   (compound n.) gánh nặng tài chính

follow in one’s footsteps         /’fɒləʊ ɪn wʌnz ‘fʊtsteps/        (idiom)            theo bước, nối nghiệp

generation gap                        /ˌdʒenəˈreɪʃən ɡæp/                 (compound n.) khoảng cách giữa các thế hệ

homestay                                 /’həʊmsteɪ/                              (n)                   du lịch nghỉ tại nhà dân

impose … (on sb)                    /ɪm’pəʊz/                                 (v. phr.)           áp đặt cái gì vào ai

junk food                                                 /ˈdʒʌŋk ˌfuːd/                          (compound n.) đồ ăn vặt

multi-generational                  /ˈmʌlti ˌdʒenəˈreɪʃənl/            (adj.)               đa thế hệ, nhiều thế hệ

nuclear family                                      /ˈnjuːkliə ˈfæməli/                   (compound n.) gia đình hạt nhân

objection                                 /əbˈdʒekʃən/                            (n.)                  sự phản kháng

open-minded                           /ˈəʊpən ˈmaɪndɪd/                  (adj.)               cởi mở

outweigh                                 /ˌaʊtˈweɪ/                                (v)                   vượt trội, nhiều hơn

perception                               /pəˈsepʃən/                              (n.)                  nhận thức

perspective                              /pəˈspektɪv/                             (n.)                  góc nhìn/ quan điểm

privacy                                    /ˈprɪvəsi/                                  (n.)                  sự riêng tư

relaxation                                /ˌri:lækˈseɪʃən/                        (n.)                  thư giãn, giải trí

responsible                              /rɪˈspɒnsəbəl/                          (adj.)               có trách nhiệm, chịu trách nhiệm

state-owned                             /steɪt əʊnd/                              (adj.)               thuộc về nhà nước

soft drink                                 /ˌsɒft ˈdrɪŋk/                            (n.)                  nước ngọt, đồ uống có ga

table manners                          /ˈteɪbəl ˈmænərz/                    (compound n.) cung cách ứng xử tại bàn ăn

taste in                                     /teɪst ɪn /                                  (n. phr.)           thị hiếu về, khiếu thẩm mỹ về

viewpoint                                /ˈvjuːpɔɪnt/                              (n.)                  quan điểm

work out                                  /wɜ:k aʊt/                                (phr. v.)           tìm ra

Email us

Zalo

0986201010

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử