Ôn Tập Ngữ Pháp

Ôn Tập Ngữ Pháp

Một số ngữ động từ thường gặp

[…]

By |January 19th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Cách sử dụng giới từ

[…]

By |January 19th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu

[…]

By |January 19th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Chuyển đổi vị trí tân ngữ trực tiếp và gián tiếp

[…]

By |January 19th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Cấu trúc song song trong câu

[…]

By |January 19th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Thông tin thừa (redundancy)

[…]

By |January 19th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Động từ (V-ing, V-ed) dùng làm tính từ

[…]

By |January 19th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Sử dụng V-ing, to + verb để mở đầu một câu

[…]

By |January 19th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Đi trước đại từ phải có một danh từ tương ứng với nó

[…]

By |January 19th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

One và You

[…]

By |January 19th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments