Ôn Tập Ngữ Pháp

Ôn Tập Ngữ Pháp

Câu phức hợp và đại từ quan hệ

[…]

By |January 20th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Một số cấu trúc cầu khiến (causative)

[…]

By |January 20th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Câu bị động (passive voice)

[…]

By |January 20th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Các cụm từ nối mang tính quan hệ nhân quả

[…]

By |January 20th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|1 Comment

Much, many, a lot of và lots of – trong một số trường hợp khác

[…]

By |January 20th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Cách dùng Enough

[…]

By |January 20th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Danh từ dùng làm tính từ

[…]

By |January 20th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Các dạng so sánh của tính từ và phó từ

[…]

By |January 20th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Liên từ (linking verb)

[…]

By |January 20th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|0 Comments

Tính từ và phó từ

[…]

By |January 20th, 2009|Ôn Tập Ngữ Pháp|1 Comment