46. Khi phó từ đứng đầu câu để nhấn mạnh, phải đảo cấu trúc câu

Trong một số trường hợp các phó từ không đứng ở vị trí bình thường của nó mà đảo lên đứng ở đầu câu nhằm nhấn mạnh vào hành động của chủ ngữ. Trong trường hợp đó ngữ pháp sẽ thay đổi, đằng sau phó từ đứng đầu câu là trợ động từ rồi mới đến chủ ngữ và động từ chính:

John hardly remembers the accident that took his sister’s life.
Hardly does John remember the accident that took his sister’s life.

Never have so many people been unemployed as today.
(So many people have never been unemployed as today)
Hardly had he fallen asleep when he began to dream of far-way lands.
(He had hardly fallen asleep when he began to dream of far-way lands.)
Rarely have we seen such an effective actor as he has proven himself to be.
(We have rarely seen such an effective actor as he has proven himself to be.)
Seldom does class let out early.
(Class seldom lets out early.)
Only by hard work will we be able to accomplish this great task.
(We will be able to accomplish this great task only by hard work.)

Một số các trạng từ đặc biệt khác cũng thường đứng ở đầu câu, phải đảo cấu trúc câu như trên:

 • In/ Under no circumstances: Dù trong bất cứ hoàn cảnh nào cũng không.
  Under no circumstances should you lend him the money.

 • On no account: Dù bất cứ lý do gì cũng không
  On no accout must this switch be touched.

 • Only in this way: Chỉ bằng cách này
  Only in this way could the problem be solved

 • In no way: Không sao có thể
  In no way could I agree with you.

 • By no means: Hoàn toàn không
  By no means does he intend to criticize your idea.

 • Negative …, nor + auxiliary + S + V
  He had no money, nor did he know anybody from whom he could borrow.

 • Khi một mệnh đề mở đầu bằng các thành ngữ chỉ nơi chốn hoặc trật tự thì động từ chính có thể đảo lên chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong trường hợp này.
  Clause of place/ order + main verb + S (no auxiliary)
  In front of the museum is a statue.
  First came the ambulance, then came the police.
  ( Thoạt đầu là xe cứu thương chạy đến, tiếp sau là cảnh sát.)

 • Khi một ngữ giới từ làm phó từ chỉ địa điểm hoặc phương hướng đứng ở đầu câu, các nội động từ đặt lên trước chủ ngữ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ trong loại câu này. Nó rất phổ biến trong văn mô tả khi muốn diễn đạt một chủ ngữ không xác định:
  Under the tree was lying one of the biggest men I had ever seen.
  Directly in front of them stood a great castle.
  On the grass sat an enormous frog.
  Along the road came a strange procession.

 • Tính từ cũng có thể đảo lên trên đầu câu để nhấn mạnh và sau đó là liên từ nhưng tuyệt đối không được sử dụng trợ động từ.
  So determined was she to take the university course that she taught school and gave music lesson for her tuition fees.

 • Trong một số trường hợp người ta cũng có thể đảo toàn bộ động từ chính lên trên chủ ngữ để nhấn mạnh, những động từ được đảo lên trên trong trường hợp này phần lớn đều mang sắc thái bị động nhưng hoàn toàn không có nghĩa bị động.
  Lost, however, are the secrets of the Mayan astronomers and the Inca builders as well as many medicinal practices.
  (Mất đi vĩnh viễn, tuy vậy, lại là những bí mật của những nhà thiên văn thuộc nền văn minh Mayan, …)

 • Các phó từ away ( = off ), down, in, off, out, over, round, up… có thể theo sau là một động từ chuyển động và sau đó là một danh từ làm chủ ngữ:
  + Away/down/in/off/out/over/round/up…+ motion verb + noun/noun phrase as a subject.
  Away went the runners/ Down fell a dozen of apples…
  + Nhưng nếu một đại từ nhân xưng làm chủ ngữ thì động từ phải để sau chủ ngữ:
  Away they went/ Round and round it flew.
  + Trong tiếng Anh viết (written English) các ngữ giới từ mở đầu bằng các giới từ down, from, in, on, over, out of, round, up… có thể được theo sau ngay bởi động từ chỉ vị trí (crouch, hang, lie, sit, stand…) hoặc các dạng động từ chỉ chuyển động, các động từ như be born/ die/ live và một số dạng động từ khác.
  From the rafters hung strings of onions.
  In the doorway stood a man with a gun.
  On a perch beside him sat a blue parrot.
  Over the wall came a shower of stones.

  *Lưu ý: 3 ví dụ đầu của các ví dụ trên có thể diễn đạt bằng một VERB-ING mở đầu cho câu và động từ BE đảo lên trên chủ ngữ:
  Hanging from the rafters were strings of onion.
  Standing in the doorway was a man with a gun.
  Sitting on a perch beside him was a blue parrot.
  Hiện tượng này còn xảy ra khi chủ ngữ sau các phó từ so sánh as/than quá dài:
  She was very religious, as were most of her friends.
  City dwellers have a higher death rate than do country people.

 • Tân ngữ mang tính nhấn mạnh cũng có thể đảo lên đầu câu:
  Not a single word did he say.

 • Here/There hoặc một số các phó từ đi kết hợp với động từ đứng đầu câu cũng phải đảo động từ lên trên chủ ngữ là một danh từ, nhưng nếu chủ ngữ là một đại từ thì không được đảo động từ:
  Here comes Freddy.
  Incorrect: Here comes he
  Off we go
  Incorrect: Off go we
  There goes your brother
  I stopped the car, and up walked a policeman.

Cách làm bài trắc nghiệm ngữ pháp

Thường thì trong bài thi trắc nghiệm ngữ pháp, bạn sẽ không thể trả lời ngay bằng cách chỉ áp dụng một quy tắc ngữ pháp nhất định nào đó mà phải kết hợp hai hay nhiều quy tắc khác nhau để loại trừ phương án sai. Áp dụng lần lượt các bước sau:

(1) Kiểm tra các lỗi ngữ pháp cơ bản bao gồm
(a) Sự hoà hợp giữa chủ ngữ và vị ngữ
(b) Cách sử dụng Adj và Adv
(c) Vị trí và thứ tự của các Adv.
(d) Sự phù hợp giữa các thời động từ.
(e) Đại từ có danh từ duy nhất để nó đại diện hay không.
(f) Cấu trúc câu song song.

(2) Loại bỏ những câu trả lời rườm rà, câu càng ngắn gọn và dễ hiểu càng tốt:
(a) Tránh các đáp án dài dòng như:
John read the letter in a thoughtful manner. (can be replaced by thoughtfully)
(b) Tránh các đáp án có 2 từ nghĩa giống nhau.

(3) Loại bỏ những đáp án có từ vựng không rõ nghĩa:
(a) Phải chắc chắn rằng tất cả các từ đều có nghĩa trong câu.
(b) Phải đảm bảo những động từ có 2 từ phải được nối với nhau bằng một giới từ phù hợp (xem phần sau)

(4) Tránh dùng các từ lóng, tiếng lóng. Từ lóng chỉ dùng trong văn nói, không dùng trong văn viết. Ví dụ
really khi dùng với nghĩa very
bunch khi dùng với nghĩa many
any noun + wise khi dùng với nghĩa in relation to

Ví dụ:

1. Before we can decide on the future uses of this drug, ________
(A) many more informations must be reviewed.
(B) is necessary to review more information.
(C) we must review much more information.
(D) another information must to be reviewed.

Phân tích:

(A) có 2 chỗ sai: không dùng many với information là danh từ không đếm được và không được viết là informations.
(B) có 1 chỗ sai vì thiếu chủ ngữ.
(C) đúng
(D) có 2 chỗ sai: không dùng another với danh từ không đếm được và sau trợ động từ must là động từ nguyên thể không có to.

2. In this country, a growing concern about the possible hazardous effects ofchemical wastes ________
(A) have resulted in a bunch of new laws.
(B) has resulted in several new laws.
(C) is causing the results of numerous new laws.
(D) result in news laws.

Phân tích:

(A) có 2 chỗ sai: không dùng động từ ở số nhiều have với chủ ngữ số ít a growing concern và không được dùng từ lóng (slang) bunch of.
(B) đúng.
(C) rườm rà. Causing the result of là quá dài dòng.
(D) có 2 chỗ sai: không dùng result (động từ số nhiều) với chủ ngữ là danh từ số ít và không được dùng dạng thức số nhiều của tính từ (viết đúng phải là new laws).

Những từ dễ gây nhầm lẫn

Đó là những từ rất dễ gây nhầm lẫn về cách viết, ngữ nghĩa, chính tả hoặc phát âm:

 • angel (N) = thiên thần

 • angle (N) = góc (trong hình học)

 • cite (V) = trích dẫn

 • site (N) = địa điểm, khu đất ( để xây dựng).

 • sight (N) = khe ngắm, tầm ngắm; (V) = quang cảnh, cảnh tượng; (V) = quan sát, nhìn thấy

 • dessert (N) = món tráng miệng

 • desert (N) = sa mạc; desert (V) = bỏ, bỏ mặc, đào ngũ

 • later (ADV) = sau đó, rồi thì (thường dùng với động từ thời tương lai)

 • latter (ADJ) = cái thứ 2, người thứ 2, cái sau, người sau. >< former =" cái">

 • principal (N) = hiệu trưởng (trường phổ thông); (Adj) = chính, chủ yếu.

 • principle (N) = nguyên tắc, luật lệ

 • affect (V) = tác động đến

 • effect (N) = ảnh hưởng, hiệu quả; (V) = thực hiện, đem lại

 • already (Adv) = đã

 • all ready = tất cả đã sẵn sàng.

 • among (prep) trong số (dùng cho 3 người, 3 vật trở lên)

 • between…and giữa…và (chỉ dùng cho 2 người/vật)
  Lưu ý: between…and cũng còn được dùng để chỉ vị trí chính xác của một quốc gia nằm giữa những quốc gia khác cho dù là > 2
  Vietnam lies between China, Laos and Cambodia.
  Between còn được dùng cho các quãng cách giữa các vật và các giới hạn về mặt thời gian.
  Difference + between (not among)
  What are the differences between crows, rooks, and jackdaws.
  Between each + noun (-and the next) (more formal)
  We need 2 meters between each window.
  There seems to be less and less time between each birthday (and the next).
  Devide + between (not among)
  He devided his money between his wife, his daughter, and his sister.
  Share + between/among
  He shared the food between/among all my friend.

 • consecutive (Adj) liên tục (không có tính đứt quãng)

 • successive (Adj) liên tục (có tính cách quãng)

 • emigrant (N) người di cư, (V) -> emigrate from

 • immigrant (N) người nhập cư; (V) immigrate into

 • formerly (Adv) trước kia

 • formally (Adv) chỉnh tề (ăn mặc); (Adv) chính thức

 • historic (Adj) nổi tiếng, quan trọng trong lịch sử
  The historic spot on which the early English settlers landed in North America
  (Adj) mang tính lịch sử.
  historic times

 • historical (Adj) thuộc về lịch sử
  Historical reseach, historical magazine
  (Adj) có thật trong lịch sử
  Historical people, historical events

 • hepless (Adj) vô vọng, tuyệt vọng

 • useless (Adj) vô dụng

 • imaginary = (Adj) không có thật, tưởng tượng

 • imaginative = (Adj) phong phú, bay bổng về trí tưởng tượng

 • Classic (adj) chất lượng cao: a classic novel (một cuốn tiểu thuyết hay); a classic football match (một trận bóng đá hay).
  đặc thù/đặc trưng/tiêu biểu: a classic example (một ví dụ tiêu biểu, điển hình).
 • Classic (noun): văn nghệ sĩ, tác phẩm lưu danh.
  This novel may well become a classic
  (Tác phẩm này có thể được lưu danh).

 • Classical: cổ điển, kinh điển.

 • Politic: nhận thức đúng/ khôn ngoan/ trang trọng.
  I don’t think it would be politic to ask for loan just now.
  (Tôi cho rằng sẽ không là khôn ngoan nếu hỏi vay một khoản ngay lúc này.)

 • Political: thuộc về chính trị.
  A political career (một sự nghiệp chính trị).

 • Continual: liên tục lặp đi lặp lại (hành động có tính cách quãng)
  Please stop your continual questions (Xin hãy thôi hỏi lặp đi lặp lại mãi như thế).

 • Continous: liên miên/suốt (hành động không có tính cách quãng)
  A continous flow of traffic (Dòng xe cộ chạy liên miên bất tận).

 • As (liên từ) = Như + Subject + verb.
  When in Roma, do as Romans do (Nhập gia tùy tục).

 • Like (tính từ dùng như một giới từ) + noun/noun phrase
  He fought like a mad man (Anh ta chiến đấu như điên như dại).

 • Alike (adj.): giống nhau, tương tự
  Although they are brother, they don’t look alike.

 • Alike (adverb): như nhau
  The climate here is always hot, summer and winter alike.

 • As: như/ với tư cách là (dùng trong so sánh khi bản thân chủ ngữ có chức năng như vật/người được so sánh)
  Let me speak to you as a father (Hãy để tôi nói với cậu như một người cha)

 • Like: như là (dùng trong so sánh khi bản thân chủ ngữ và cái/người so sánh không phải là một hoặc không có chức năng đồng nhất)
  Let me speak to you like a man above (Hãy để tôi nói với anh như một người bề trên).

 • Before: trước đây/trước đó (dùng khi so sánh một thứ với tất cả các thứ khác cùng loại)
  She has never seen such a beautiful picture before (Cô ta chưa bao giờ nhìn thấy một bức tranh đẹp như thế trước đây).

  Before: Trước (chỉ một sự việc xảy ra trước một sự việc khác trong quá khứ, thường dùng với Past Perfect)
  He lived in France in 1912, he had lived in England 4 years before.

 • Ago: trước (tính từ hiện tại trở ngược về quá khứ, thường dùng với Simple Past)
  I went to England 3 years ago.

 • Certain: chắc chắn (biết sự thực)
  Certainly/ I’m certain that he didn’t steal it (Tôi chắc chắn rằng hắn ta không lấy cái đó).

 • Sure: tin rằng (không biết chắc, nói theo cảm nhận, nghĩa là yếu hơn certain)
  Surely/ I am sure that he did not steal it (Tôi tin rằng hắn không lấy thứ đó).

 • Indeed: Very+indeed (sau một tính từ hoặc một phó từ)
  Thank you very much indeed.
  I was very pleased indeed to hear from you.
  Indeed dùng sau to be hoặc một trợ động từ nhằm xác nhận hoặc nhấn mạnh cho sự đồng ý (thường dùng trong câu trả lời ngắn).
  It is cold / – It is indeed.
  Henny made a fool of himself / – He did indeed.

 • Ill (British English) = Sick (American English) = ốm
  George didn’t come in last week because he was ill (=he was sick)

 • Sick + Noun = ốm yếu/ bệnh tật
  He spent 20 years looking after his sick father (Người cha bệnh tật)

 • Be sick = Fell sick = Nôn/ buồn nôn/ say (tàu, xe…)
  I was sick 3 times in the night (tôi nôn 3 lần trong đêm)
  I feel sick. Where’s the bath room? (tôi thấy buồn nôn, phòng tắm ở đâu?)
  She is never sea-sick (Cô ấy chẳng bao giờ say sóng cả)

 • Welcome (adjective) = được mong đợi/ được chờ đợi từ lâu/ thú vị
  A welcome guest (Khách quí/ khách bấy lâu mong đợi)
  A welcome gift (Món quà thú vị được chờ đợi từ lâu)

 • Welcome to + noun = Có quyền, được phép sử dụng.
  You are welcome to any book in my library (Anh có quyền lấy bất kỳ quyển sách nào trong thư viện của tôi)

 • Welcoming (phân từ 1 cấu tạo từ động từ welcome dùng làm tính từ) Chào đón/ đón tiếp ân cần
  This country have given me a welcoming feeling. (Xứ sở này đã dành cho tôi một tình cảm chào đón ân cần)
  Hoan nghênh/ Tán đồng (ý kiến)
  To show a welcoming idea (Bộc lộ một ý kiến tán đồng)

 • Be certain/ sure of + verb-ing: chắc chắn là (đề cập đến tình cảm của người đang được nói đến)
  Before the game she felt certain of winning, but after a few minutes she realized it wasn’t going to be easy.
  You seem very sure of passing the exam, I hope you are right.

 • Be certain/ sure + to + verb: chắc chắn sẽ phải (đề cập đến tình cảm của chính người nói hoặc viết câu đó):
  The repairs are certain to cost more than you think.
  Elaine is sure to win-the other girl hasn’t got a chance.

 • Be interested + to + verb: Thấy thích khi…:
  I’m interested to read in the paper that scientists have found out how to talk to whales.
  (Tôi thấy thích/ thú vị khi…)

 • Be interested in + verb-ing/ Be interested + to + verb:Muốn biết/ muốn phát hiện ra/ muốn tìm ra…:
  I’m interested in finding out/ to find out what she did with all that money.
  (Tôi muốn biết cô ta đã làm gì với ngần ấy tiền).

 • Be interested in + verb-ing: Thấy thích/ thích/ muốn…
  I’m interested in learning higher education in the U.S.

Comments

comments