Grammar In Use

Grammar In Use

Unit 1. Present continuous

Unit 1. Present continuous

A. Xét tình huống sau:

Ann is in her car. She is on her way to work.
Ann đang ở trong xe hơi. Cô ấy đang trên đường đi làm. […]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|2 Comments

Unit 2: Present simple

Unit 2: Present simple

A Xét tình huống sau:

Alex is bus driver, but now he is in bed asleep. So:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 3. Present continuous and present simple (1)

Unit 3. Present continuous and present simple (1)

A Hãy nghiên cứu các lời giải thích và so sánh các ví dụ sau:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 4. Present continuous and present simple (2)

Unit 4. Present continuous and present simple (2)

A Chúng ta chỉ dùng thì Present Continuous với các hành động hay các sự kiện (như they are eating/it is raining …) Một số động từ, ví dụ như know và like không phải là những động từ hành động. Bạn không thể nói ‘I am knowing’ hay ‘they are liking'; Bạn chỉ có thể nói “I know”, “they like”. […]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 5. Past simple

Unit 5. Past simple

A Xem xét ví dụ sau:

Wolfgang Amadeus Mozart was an Austrian musician and composer. He lived from 1756 to 1791. He started composing at the age of five and wrote more than 600 pieces of music. He was only 35 years old when he died. […]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 6. Past continuous

Unit 6. Past continuous

A Hãy xem ví dụ sau:
Yesterday Karen and Jim played tennis. They began at 10 o’clock and finished at 11.30. So, at 10.30 they were playing tennis. […]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 7. Present perfect (1)

Unit 7. Present perfect (1)

A Xét ví dụ sau:

Tom is looking for his key. He can’t find it.
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 8. Present perfect (2)

Unit 8. Present perfect (2)

A Hãy xem mẫu đối thoại dưới đây:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 9. Present perfect continuous

Unit 9. Present perfect continuous

A It has been raining. Xem ví dụ sau:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 10. Present perfect continuous and simple

Unit 10. Present perfect continuous and simple

A Nghiên cứu ví dụ sau:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments