Unit 43. Passive (3)

A I was born…

Ta nói: I was born… (không nói ‘I am born’):

I was born in Chicago.

Tôi sinh ra ở Chicago.

Where were you born? (not ‘where are you born?’)

Bạn sinh ra ở đâu?

Nhưng

How many babies are born every day?

Mỗi ngày có bao nhiêu em bé được sinh ra?

B Một số động từ có hai object (túc từ). Chẳng hạn như động từ give:

We gave the police (object 1) the information. (object 2) (= we gave the information to the police)

Chúng tôi đã cung cấp cho cảnh sát các thông tin. (= Chúng tôi đã cung cấp các thông tin cho cảnh sát)

The police were given the information hay The information was given to the police.

Cảnh sát đã được cung cấp các thông tin.

Một số động từ khác cũng có hai túc từ: ask, pay, show, teach, tell:

I was offered the job but I refuse it. (they offered me the job)

Tôi đã được nhận làm việc nhưng tôi đã từ chối. (= họ đã nhận tôi làm việc)

You will be given plenty of time to decide. (= we will give you plenty of time)

Bạn sẽ có nhiều thời gian để quyết định. (= chúng tôi sẽ cho bạn nhiều thời gian)

Have you been shown the new machine? (= has anybody shown you… ?)

Bạn đã được xem chiếc máy mới chưa? (= đã có ai cho bạn xem…?)

The men were paid £200 to do the work. (= somebody paid the men £200)

Những người đàn ông đã được trả 200 bảng để làm việc đó. (= ai đó đã trả 200 bảng cho những người đàn ông)

C I don’t like being…

Thể bị động của doing/seeing v.v… là being done/being sold v.v… So sánh:

active: I don’t like people telling me what to do.

Tôi không thích người ta sai bảo tôi phải làm gì.

passive: I don’t like being told what to do.

Tôi không thích bị sai bảo.

I remember being given a toy drum on my fifth birthday. (= I remember somebody giving me a toy drum)

Tôi nhớ mình đã được tặng một cái trống đồ chơi vào dịp sinh nhật lần thứ năm của tôi. (Tôi nhớ ai đó đã tặng tôi một cái trống đồ chơi)

Mr Miller hates being kept waiting. (= he hates people keeping him waiting)

Ông Miller ghét phải chờ đợi. (= ông ấy không thích mọi người làm ông phải chờ đợi)

We managed to climb over the wall without being seen. (= … without anybody seeing us)

Chúng tôi đã tìm cách trèo qua bức tường mà không bị nhìn thấy. (= … không ai nhìn thấy chúng tôi)

D Get

Đôi khi bạn có thể dùng get thay cho be ở thể bị động (passive):

There was a fight at the party but nobody got hurt. (= nobody was hurt)

Đã có một trận ẩu đả tại buổi tiệc nhưng không ai bị thương cả.

I don’t often get invited to parties. (= I’m not often invited)

Tôi ít khi được mời dự tiệc.

I’m surprised Ann didn’t get offered the job. (… Ann wasn’t offered the job)

Tôi ngạc nhiên là Ann đã không được nhận việc.

Bạn có thể dùng get để nói rằng có việc gì đó xảy ra với ai đó hay với sự vật nào đó, đặc biệt nếu điều đó không được dự định hay là bất ngờ:

Our dog got run over by a car.

Con chó của chúng tôi đã bị cán bởi một chiếc xe hơi.

Bạn có thể dùng get chỉ khi sự việc xảy ra hay đổi thay. Ví dụ, bạn không thể dùng get trong các câu sau:

Jill is liked by everybody. (không nói ‘gets liked’ – đây không phải là một sự việc xảy ra – a ‘happening’)

Jill được mọi người yêu mến.

He was a mystery man. Nothing was known about him. (not ‘got known’)

Ông ấy là một người bí hiểm. Không ai biết gì về ông ấy cả.

Chúng ta dùng get chủ yếu trong tiếng Anh giao tiếp thông thường (informal spoken English).

Bạn có thể dùng be trong tất cả các tình huống.

Chúng ta cũng có thể dùng các câu thành ngữ sau (mà không mang nghĩa thụ động):

get married lập gia đình

get dressed mặc quần áo

get divorced ly dị

get changed thay quần áo

Comments

comments