Unit 21. Will/shall (1)

A Chúng ta dùng I’ll (=I will) khi chúng ta quyết định làm điều gì tại thời điểm nói:

Oh, I’ve left the door open. I’ll go and shut it.

Ồ, tôi đã để cửa mở. Tôi sẽ đi đóng cửa ngay đây.

“What would you like to drink?” “I’ll have an orange juice, please.”

“Bạn muốn uống gì?” “Xin cho tôi một ly nước cam.”

“Did you phone Ruth?” “Oh, no, I forgot. I’ll phone her now.”

“Bạn đã điện thoại cho Ruth chưa?” “Ồ chưa, tôi quên mất. Tôi sẽ gọi cho cô ấy ngay đây.”

Bạn không thể dùng thì present simple (I do/I go …) trong những câu sau:

I’ll go and shut the door. (không nói ‘I go and shut’)

Tôi sẽ đi đóng cửa ngay đây.

I felt a bit hungry. I think I’ll have something to eat.’

Tôi cảm thấy hơi đói. Tôi nghĩ tôi sẽ ăn một chút gì đó.

I’ll don’t think I’ll go out tonight. I’m too tired.

Tôi nghĩ là tôi sẽ không đi chơi tối nay được. Tôi mệt quá.

Trong khẩu ngữ tiếng Anh, dạng phủ định của will là won’t (= will not):

I can see you’re busy, so I won’t stay long.

Tôi thấy bạn bận rộn quá, vì vậy tôi sẽ không ở lâu đâu.

B Không dùng will để nói về những việc mà bạn đã quyết định hay đã sắp xếp để làm (xem UNIT 19, UNIT 20)

I’m going on holiday next Saturday. (not ‘I’ll go’)

Tôi sẽ đi nghỉ vào thứ bảy tới.

Are you working tomorow? (not ‘will you work’)

Sáng mai bạn có làm việc không?

C Chúng ta thường dùng will cho những trường hợp sau:

Ngỏ ý muốn giúp ai làm điều gì:

That bag looks heavy. I’ll help you with it. (not ‘I help’)

Túi xách đó trông nặng đấy. Tôi sẽ giúp bạn một tay.

Đồng ý làm điều gì đó:

A: You know that book I lent you. Can I have it back if you’ve finished with it?

Bạn còn nhớ cuốn sách tôi cho bạn mượn chứ. Nếu bạn đọc xong thì cho tôi lấy lại được không?

B: Of course. I’ll give it to you this afternoon. (not ‘I give’)

Tất nhiên rồi, chiều nay tôi sẽ đưa quyển sách đó cho bạn.

Hứa hẹn làm điều gì đó:

Thanks for lending me the money. I’ll pay you back on Friday. (not ‘I pay’)

Cảm ơn bạn vì đã cho tôi mượn tiền. Tôi sẽ trả lại bạn vào thứ sáu.

I won’t tell anyone what happened. I promise.

Tôi sẽ không nói với ai chuyện đã xảy ra. Tôi hứa mà.

Đề nghị ai làm điều gì (will you…?)

Will you please be quiet? I’m trying to concentrate.

Xin bạn giữ yên lặng. Tôi đang tập trung suy nghĩ.

Will you shut the door, please?

Bạn vui lòng khép cánh cửa được không?

Bạn có thể dùng won’t để diễn đạt ai đó từ chối làm diều gì:

I’ve tried to advise her but she won’t listen. (= she refuses to listen)

Tôi đã cố gắng khuyên cô ấy nhưng cô ấy không chịu nghe.

The car won’t start. I wonder what’s wrong with it. (= the car refuses to start).

Chiếc xe không chịu khởi động. Tôi tự hỏi không biết nó hư cái gì.

D Shall I…? Shall we…?

Shall được dùng hầu hết trong dạng câu hỏi: Shall I…?/Shall we…?

Chúng ta dùng Shall I…?/Shall we…? để hỏi ý kiến của ai đó (đặc biệt trong ngỏ ý hay đề nghị):

Shall I open the window? (= do you want me open the window?)

Tôi mở cửa sổ được không? (=bạn có muốn tôi mở cửa sổ không?)

I’ve got no money. What shall I do? (= what do you suggest?)

Tôi hết tiền rồi. Tôi phải làm gì đây? (=bạn có đề nghị gì không?)

“Shall we go?” “Just a minute. I’m not ready yet.”

“Chúng ta sẽ đi chứ?” “Chờ một chút. Mình chưa chuẩn bị xong.”

Where shall we go this evening?

Chiều nay chúng ta sẽ đi đâu?

So sánh shall I…? và will you…? qua các ví dụ sau:

Shall I shut the door? (= do you want me to shut it?)

Tôi đóng cửa được không? (=bạn có muốn tôi đóng cửa không?)

Will you shut the door? (= I want you to shut it)

Bạn đóng cửa được không? (=Tôi muốn bạn đóng cửa giúp tôi)

Comments

comments