Grammar In Use

Grammar In Use

Unit 31. Must and have to

Unit 31. Must and have to

A Chúng ta dùng must và have to để diễn tả sự cần thiết phải làm một việc gì đó. Đôi khi ta dùng từ nào cũng được:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 30. May and might (2)

Unit 30. May and might (2)

A Chúng ta dùng may và might để nói về những hành động hay sự việc có thể xảy ra ở tương lai:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 29. May and might (1)

Unit 29. May and might (1)

A Xét tình huống sau:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 28. Must and can’t

Unit 28. Must and can’t

A Hãy xem xét ví dụ sau:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 27. Could do and could have done

Unit 27. Could do and could have done

A Chúng ta dùng could theo nhiều cách. Đôi khi could là dạng quá khứ của can (xem Unit 26C). […]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 26. Can, could and be able to

Unit 26. Can, could and be able to

A Chúng ta dùng can để nói một sự việc có thể xảy ra hay ai đó có khả năng làm được việc gì.
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 25. When I do/When I have done. When and If

Unit 25. When I do/When I have done. When and If

A Xét các ví dụ sau:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 24. Will be doing and will have done

Unit 24. Will be doing and will have done

A Xét ví dụ sau:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 23. I will and I am going to do

Unit 23. I will and I am going to do

A Nói về hành động ở thì tương lai

Hãy nghiên cứu sự khác nhau giữa will và going to:

Sue đang nói chuyện với Helen:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 22. Will/shall (2)

Unit 22. Will/shall (2)

A Chúng ta không dùng will để nói những việc mà ai đó đã sắp xếp hay đã quyết định để làm trong tương lai: […]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments