Grammar In Use

Grammar In Use

Unit 41. Passive (1)

Unit 41. Passive (1)

A Khảo sát ví dụ sau:

This house was built in 1930.
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 40. Would. I wish … would

Unit 40. Would. I wish … would

A Ta dùng would (‘d) khi chúng ta giả định ra một tình huống hay một hành động:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 39. If I had known… I wish I had known

Unit 39. If I had known… I wish I had known

A Hãy nghiên cứu ví dụ sau:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 38. If I knew… I wish I new

Unit 38. If I knew… I wish I new

A Hãy xem xét ví dụ sau:

Sue wants to phone Pau […]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 37. If I do … and If I did…

Unit 37. If I do … and If I did…

A So sánh các ví dụ sau:

(1) Sue has lost her watch. She thinks it may be at Ann’s house.
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 36. Can/Could/Would you …?

Unit 36. Can/Could/Would you …?

A Asking people to do things (requests) Yêu cầu ai đó làm việc gì đó (lời yêu cầu): […]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 35. Had better. It’s time …

Unit 35. Had better. It’s time …

A Had better (I’d better/you’d better)

I’d better do something = Tôi nên làm điều gì đó, nếu tôi không làm thì sẽ có thể gặp rắc rối hay nguy hiểm:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 34. Should (2)

Unit 34. Should (2)

A Bạn có thể dùng should sau một số động từ, đặc biệt là các động từ sau: […]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 33. Should (1)

Unit 33. Should (1)

A You should do something = đó là một việc nên làm. Bạn có thể dùng should để cho lời khuyên hay đưa ra ý kiến.
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 32. Must, musn’t, needn’t

Unit 32. Must, musn’t, needn’t

A Must, mustn’t, needn’t

You must do something = Bạn cần thiết phải làm điều đó:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments