Grammar In Use

Grammar In Use

Unit 30. May and might (2)

Unit 30. May and might (2)

A Chúng ta dùng may và might để nói về những hành động hay sự việc có thể xảy ra ở tương lai:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 50. Auxiliary Verbs

Unit 50. Auxiliary Verbs

A Có hai động từ trong mỗi câu sau đây:

I have lost my keys
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 49. Question (2)

Unit 49. Question (2)

A Khi chúng ta hỏi về thông tin, chúng ta thường nói Do you know…? Could you tell me…? v.v..
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 48. Question (1)

Unit 48. Question (1)

A Chúng ta thường thay đổi trật tự của từ trong câu để tạo thành câu hỏi: Đặt trợ động từ đầu tiên
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 47. Reported Speech (2)

Unit 47. Reported Speech (2)

A Không phải lúc nào cũng cần thiết chuyển đổi động từ khi bạn dùng cách nói gián tiếp (reported speech). Nếu bạn đang kể lại một sự việc và nó vẫn còn đúng vào lúc nói thì bạn không cần phải thay đổi động từ […]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 46. Report Speech (1)

Unit 46. Report Speech (1)

A Hãy xét tình huống sau:

You want to tell somebody else what Tom said.
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 45. Have something done

Unit 45. Have something done

A Hãy khảo sát ví dụ sau:

The roof of Jill’s house was damaged in a storm, so she arranged for somebody to repair it. Yesterday a workman came and did the job.
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 44. It is said that …. He is said ..(be) supposed to

Unit 44. It is said that …. He is said ..(be) supposed to

A Khảo sát ví dụ sau:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 43. Passive (3)

Unit 43. Passive (3)

A I was born…

Ta nói: I was born… (không nói ‘I am born’):
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments

Unit 42. Passive (2)

Unit 42. Passive (2)

Hãy nghiên cứu các dạng chủ động (active) và bị động (passive) dưới đây:
[…]

By |March 3rd, 2009|Grammar In Use|0 Comments