Ngữ pháp cơ bản

Basic Grammar

Unit 02. Nouns and Ariticles (Danh từ và mạo từ )

NOUNS AND ARTICLES
Danh từ (Nouns)

Bất kỳ ngôn ngữ nào khi phân tích văn phạm của nó đều phải nắm được các từ loại của nó và các biến thể của từ loại này. Trước hết chúng ta tìm hiểu về danh từ là từ loại quen thuộc nhất và đơn giản nhất trong tất cả các ngôn ngữ.
[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 01. Từ loại

Có 8 từ loại trong tiếng Anh:

1. Danh từ (Nouns): Là từ gọi tên người, đồ vật, sự việc hay nơi chốn.

Ex: teacher, desk, sweetness, city

[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|2 Comments