Ngữ pháp cơ bản

Basic Grammar

Unit 31. Continuous Tenses (Thể tiếp diễn)

I. Cách thành lập:

Các thì tiếp diễn có chung một cách thành lập:

(be) + V.ing
[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 32. Reported Speech (Câu tường thuật)

Reported Speech là câu tường thuật lại một lời nói của ai đó.

Đôi khi chúng ta cần tường thuật lại một lời nói của ai đó chúng ta sẽ dùng Reported Speech. Xét trường hợp sau: […]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 33. Also, too

Also, Too

Cả hai từ này đều có nghĩa là cũng. Nói chung có thể sử dụng từ nào cũng được nhưng vị trí có khác nhau. […]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 34. Nouns (Danh từ)

I. Định nghĩa và phân loại

Danh từ là từ để gọi tên một người, một vật, một sự việc, một tình trạng hay một cảm xúc. […]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 35. Personal Pronouns (Đại từ nhân xưng)

Các loại Đại từ

Đại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ có thể được chia thành 8 loại: […]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 36. Relative pronouns ( Đại từ quan hệ )

Đại từ quan hệ (relative pronouns) có 3 chức năng ngữ pháp chính trong một câu:

Thay cho một danh từ ngay trước nó, làm một nhiệm vụ trong mệnh đề (clause) theo sau, liên kết mệnh đề với nhau. […]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 37. Indefinite and demonstrative pronouns

Đại từ bất định (indefinite pronouns) gồm có nhiều nhóm:

Nhóm kết hợp với some để cho something, someone, somebody.
[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 38. Subjunctive mood (Thể bàng cách)

Subjunctive Mood là thể Bàng thái cách. Đây là thể khó dùng nhất trong tiếng Anh.

Các động từ chia trong Subjunctive Mood khá đặc biệt. Hai thì thường được dùng nhất trong thể này là Past Subjunctive và Past Perfect Subjunctive. […]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 39. Auxiliary Verbs (Trợ động từ)

Có 12 trợ động từ trong tiếng Anh: be, have, do, can, shall, will, may, must, need, ought (to), dare, used (to).

Trong số 12 trợ động từ nêu trên, có 9 động từ còn được xếp vào loại Động từ khuyết thiếu (Modal verbs). Đó là các động từ can, may, must, will, shall, need, ought (to), dare và used (to). […]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 40. Model Verbs (Động từ khuyết thiếu)

MODAL VERBS CAN – COULD

Đặc tính chung của Động từ khuyết thiếu (Modal verbs)
[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments