Ngữ pháp cơ bản

Basic Grammar

Unit 12. Infinitive (Dạng nguyên thể)

Chúng ta đã sử dụng câu với các động từ thường, các động từ này diễn tả hành động xảy ra trong câu và phải được chia phù hợp với chủ từ và thì của câu. Nhưng nhiều khi cần dùng nhiều động từ trong câu để làm rõ thêm hành động, các động từ sau sẽ bổ sung thêm ý nghĩa cho động từ trước. […]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 11. There is, there are, how many, how much, to have

There is, there are

Xét câu: There is a book on the table.

Câu này được dịch là : Có một quyển sách ở trên bàn.
[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 10. Possessive pronouns (Đại từ sở hữu)

Xét ví dụ này:

a friend of John’s: một người bạn của John.

[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 09. Possessive Adjectives (Tính từ sở hữu)

Khi bạn muốn nói Mẹ của tôi, bạn không thể nói I’s mother hay the mother of I. Trong trường hợp này, sở hữu chủ là một đại từ nhân xưng, vì vậy chúng ta phải sử dụng một tính từ sở hữu (possessive adjective).
[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 08. Possessive Case ( Sở hữu cách)

Sở hữu cách (possessive case) là một hình thức chỉ quyền sở hữu của một người đối với một người hay một vật khác. “Quyền sở hữu” trong trường hợp này được hiểu với ý nghĩa rất rộng rãi. Khi nói cha của John không có nghĩa là John “sở hữu” cha của anh ấy. Cũng vậy, cái chết của Shakespear không hề có nghĩa là Shakespeare “sở hữu” cái chết.
[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 07. Numbers (Số)

Có hai loại số trong tiếng Anh: số đếm (cardinal numbers) và số thứ tự (ordinal numbers).
I. Số đếm (Cardinal Numbers)
[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|1 Comment

Unit 06. Adjectives (Tính từ)

ADJECTIVES
Tính từ trong tiếng Anh gọi là Adjective.

[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 05. Simple present tense (Thì hiện tại đơn giản)

Khi nói và viết tiếng Anh còn phải quan tâm đến các thì (tense) của nó. Động từ là yếu tố chủ yếu trong câu quyết định thì của câu, tức là nó cho biết thời điểm xảy ra hành động.

[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 04. Pronouns ( Đại từ)

I. Các loại đại từ
Đại từ (pronoun) là từ dùng thay cho một danh từ. Đại từ có thể được chia thành 8 loại:

[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments

Unit 03. Verbs and sentences (Động từ và câu)

Động từ (Verb)
Động từ trong tiếng Anh gọi là Verb.
Động từ là từ dùng để chỉ hoạt động.
Động từ là từ loại có rất nhiều biến thể. Động từ chưa biến thể gọi là động từ nguyên thể (Infinitive), các động từ nguyên thể thường được viết có to đi trước.
[…]

By |March 3rd, 2009|Ngữ pháp cơ bản|0 Comments