Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi:

continue reading.....